Kategorie

Regulamin do dnia 24.12.2014

Regulamin dla konsumentów

 Rozdział I

Informacje ogólne

 §1.

Definicje

 

Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:

 

Usługodawcy – należy przez to rozumieć HEDO design D. Kwiatkowska,
H. Parucka sp. j. z siedzibą w Skórzewie (60-185), przy ul. Wiśniowej 49, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000327651, NIP 777-310-46-27, REGON 301076131, właściciela Sklepu internetowego.

 

Sklepie internetowym– należy przez to rozumieć sklep działający pod adresem http://www.hedo-design.pl.

 

Koncie – należy przez to rozumieć zakładane w Sklepie internetowym przez Klienta konto, za pośrednictwem którego może on zarządzać wprowadzonymi przez siebie danymi a także zawierać z Usługodawcą umowy sprzedaży Towarów.

 

Kliencie – należy przez to rozumieć podmiot będący konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

 

Towarze – należy przez to rozumieć produkt oferowany w Sklepie internetowym.

 

Koszyku – należy przez to rozumieć element Sklepu internetowego, w którym Klient precyzuje szczegóły zamówienia, m.in.: rodzaj Towaru, ilość, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności.

 

Administratorze danych osobowych – należy przez to rozumieć administratora danychw rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U.z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

 

§2.

Zakres usług

 

Zakresem usług świadczonych przez Usługodawcę jest sprzedaż Klientom Towarów znajdujących się w ofercie Sklepu internetowego.

 

§3.

Wymagania techniczne

 

1.   Techniczne warunki korzystania ze Sklepu internetowego mają znaczenie dla prawidłowości jego funkcjonowania, wyglądu w przeglądarce internetowej stosowanej przez Klienta, a także dla bezpieczeństwa przesyłanych danych.

2.   W celu prawidłowego korzystania ze Sklepu internetowego wymagane jest:

a)     połączenie z siecią Internet,

b)     przeglądarka internetowa w wersji Firefox 5.x.x, Internet Explorer 7.x.x, Chrome 10.x.x, Safari 5.x.x lub wyższej.

3.   W przypadku niektórych funkcji Sklepu internetowego, dla pełnego z nich skorzystania może być konieczne włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script oraz „cookies”.

4.   Sklep internetowy działa w oparciu o technologię plików "cookies". Pliki "cookies" to pliki tekstowe, które nagrywane są na dysku twardym w komputerach osób odwiedzających strony Sklepu internetowego, w celu zapisywania w nich informacji i danych dotyczących korzystania ze Sklepu internetowego. Brak obsługi plików "cookies" przez przeglądarkę internetową stosowaną przez Klienta nie powoduje niemożności korzystania ze Sklepu internetowego, jednakże może to powodować utrudnienia lub nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu.

5.   Jeżeli co innego nie wynika z postanowień niniejszego dokumentu, wszelka korespondencja pomiędzy Usługodawcą a Klientem odbywa się za pośrednictwem poczty e-mail, natomiast zamówienie składane jest za pośrednictwem Sklepu internetowego.

 

§4.

Ceny

 

1.    Ceny Towarów znajdujących się w Sklepie internetowym są podane w złotych polskich i zawierają 23% podatek VAT (ceny brutto).

2.    Usługodawca ma prawo zmiany cen Towarów, wprowadzania, zmiany i odwoływania promocji, a także wprowadzania i wycofywania Towarów z oferty.

3.    Uprawnienia Usługodawcy wskazane w ust. 2 nie przysługują po wysłaniu do Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia.

 

§5.

Towary

 

1.    Z zastrzeżeniem ust. 2 oferowane Towary są oryginalne, fabrycznie nowe, nieuszkodzone i wolne od wad prawnych.

2.    Towary z wyprzedaży mogą nie posiadać oryginalnego opakowania, a także mieć niewielkie rysy oraz inne minimalne skazy.

3.    Usługodawca zamieszcza na stronie Sklepu internetowego informację o danym Towarze, obejmującą jego główne cechy użytkowe, producenta oraz cenę. Szczegółowe informacje o Towarze znajdują się na jego opakowaniu lub wewnątrz opakowania.

4.    Oferta Sklepu internetowego nie jest równoznaczna z jego aktualnym stanem magazynowym. Część prezentowanych Towarów dostępna jest od ręki (w opisie produktu widnieje wówczas informacja: „dostępne” ). Pozostałe Towary zamawiane są u producentów przez Usługodawcę dopiero po złożeniu zamówienia przez Klienta. W takim przypadku orientacyjny czas realizacji zamówienia podany jest przy Towarze.

5.    Ze względu na fakt, że niektóre Towary wykonywane są ręcznie, nie istnieje możliwość wiernego powielenia ich wyglądu.

 

§6.

Promocje

 

1.    Promocje organizowane przez Usługodawcę nie łączą się z innymi promocjami oraz nie obejmują wcześniej udzielonych rabatów, chyba że co innego wynika z zasad danej promocji.

2.    Sprzedaż promocyjna obejmuje ograniczoną liczbę Towarów, w związku z czym realizacja zamówień uzależniona jest od kolejności wpływania zamówień oraz ilości Towaru w magazynie (promocja ważna do wyczerpania zapasów).

 

§7.

Treści o charakterze bezprawnym

 

1. Świadczenie usług przez Usługodawcę nie wiąże się z dostarczaniem treści o charakterze bezprawnym.

2. Usługobiorca nie może dostarczać treści o charakterze bezprawnym. 

 

Rozdział II

Konto Klienta

 

§8.

Utworzenie Konta

 

1.    Klient tworzy Konto za pośrednictwem Sklepu internetowego wybierając zakładkę „Twoje konto”, podając adres e-mail i wypełniając formularz rejestracyjny.

2.    W formularzu rejestracyjnym Klient podaje następujące dane:

a)    obowiązkowe (oznaczone gwiazdką „*”):

                             i.        imię i nazwisko;

                            ii.        e-mail;

                           iii.        hasło (składające się z min. 5 znaków);

                           iv.        adres dostawy;

                            v.        numer telefonu kontaktowego,

b)    fakultatywne:

                             i.        datę urodzenia;

                            ii.        dodatkowe informacje.

3.    Dodatkowo Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie newslettera lub ofert promocyjnych Sklepu internetowego.

4.    Konto zostaje utworzone po wpisaniu danych obowiązkowych oraz wybraniu opcji „Zarejestruj się”.

5.    W przypadku niewypełnienia wszystkich danych obowiązkowych Konto nie zostaje utworzone, a Klient jest informowany o polach formularza rejestracyjnego, które należy poprawić.

 

§9.

Potwierdzenie utworzenia Konta

 

Utworzenie Konta zostaje potwierdzone wysłaniem przez Usługodawcę wiadomości powitalnej na adres e-mail Klienta.

 

§10.

Modyfikacja danych Klienta

 

1.    Klient osobiście dokonuje modyfikacji danych podanych w Koncie.

2.    W celu modyfikacji danych Klient loguje się do Konta i wybiera zakładkę:

a)    „Moje adresy” – w celu zmiany adresu dostawy Towaru oraz numeru telefonu kontaktowego,

b)    „Moje informacje osobiste” – w celu zmiany imienia, nazwiska, adresu e-mail lub hasła.

 

Rozdział III

Warunki realizacji zamówienia

 

§11.

Zawarcie umowy

 

1.    Zawarcie umowy następuje w momencie złożenia zamówienia, co zostaje potwierdzone przez Usługodawcę przesłanym na adres e-mail Klienta potwierdzeniem złożenia zamówienia.

2.    Umowa może zostać zawarta przez:

a)    Klienta posiadającego Konto – za pośrednictwem Konta,

b)    Klienta nieposiadającego Konta – za pośrednictwem formularza błyskawicznego zamówienia.

 

§12.

Złożenie zamówienia

 

1.    Klient składa zamówienie dokonując wyboru Towaru spośród oferty Sklepu internetowego.

2.    Wybór Towaru odbywa się za pomocą opcji „Dodaj do koszyka” widniejącej obok opisu Towaru.

3.    Po dodaniu do Koszyka wszystkich Towarów, Klient w zakładce „Koszyk” wskazuje sposób dostawy i płatności.

4.    Zamówienia mogą być składane 24 godziny na dobę.

 

§13.

Przyjęcie zamówienia

 

Zamówienie uważa się za przyjęte do realizacji:

a)    w przypadku zamówień z opcją „płatne przy odbiorze” (za pobraniem) – po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia drogą mailową przetwarzania zamówienia do realizacji, które zawiera informację o cenie Towaru oraz orientacyjnym terminie realizacji zamówienia,

b)    w przypadku płatności bezpośrednio na konto Usługodawcy – po zaksięgowaniu wpłaty na koncie (o czym Usługodawca poinformuje Klienta),

c)    w przypadku rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem – po otrzymaniu potwierdzenia pozytywnej autoryzacji z systemu Dotpay.pl  (o czym Usługodawca poinformuje Klienta),

d)    w przypadku zakupu Towaru na zamówienie (z powodu braku w magazynie) – po wpłaceniu przez Klienta zaliczki w wysokości 40% wartości Towaru, w sposób opisany pod lit. b) lub c) powyżej,

e)    w przypadku zakupu Towaru na indywidualne zamówienie – po wpłaceniu przez Klienta 100% wartości Towaru, w sposób opisany pod lit. b) lub c) powyżej.

 

§14.

Termin realizacji zamówienia

 

1.    Orientacyjny termin realizacji zamówienia liczony jest od momentu otrzymania przez Klienta potwierdzenia przetwarzania zamówienia do momentu wysłania zamówionych Towarów i wynosi:

a)    dla Towarów nienależących do NOWOŚCI – od 3 dni roboczych do 5 tygodni,

b)    dla Towarów należących do NOWOŚCI – do 10 tygodni.

2.    Orientacyjny termin realizacji zamówienia Towarów sprowadzanych na indywidualne zamówienie ustalany jest z Klientem i może być dłuższy niż wskazany w ust. 1 powyżej.

3.    Jeżeli zamówienie obejmuje Towary o różnym czasie realizacji, Klient może podzielić swoje zamówienie i otrzymać wcześniej Towary już dostępne.

 

§15.

Przesunięcie terminu realizacji zamówienia

 

1.    Jeśli wydłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi po potwierdzeniu przez Usługodawcę przetwarzania zamówienia do realizacji, poinformuje on Klienta telefonicznie lub e-mailem o nowym terminie.

2.    W przypadku, gdy termin realizacji zamówionego Towaru ulegnie wydłużeniu Klient może, wg własnego wyboru:

a)    wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji zamówienia,

b)    zrezygnować z części zamówienia, które może zostać zrealizowane z opóźnieniem (odstąpienie częściowe),

c)    zrezygnować z realizacji zamówienia w całości, jeśli opóźnienie dotyczy całości zamówienia (odstąpienie całkowite).

 

§16.

Termin płatności

 

Po potwierdzeniu zamówienia Towarów niedostępnych w magazynie, Klient – z zastrzeżeniem §13 lit. e) – zobowiązany jest do wpłacenia zaliczki w wysokości 40% ceny brutto zamawianego Towaru. Pozostałe 60% ceny Klient wpłaca po otrzymaniu Towaru przez Usługodawcę od producenta – Klient zostaje wówczas poinformowany e-mailem lub telefonicznie o konieczności zapłaty brakującej kwoty.


§17.

Płatność

 

Klient może wybrać następujące formy płatności za Towar z dostawą na terytorium Polski:

a)    przelew bankowy na rachunek Usługodawcy – zamówienie zostanie zrealizowane po zaksięgowaniu pieniędzy na rachunku bankowym Usługodawcy. W tytule przelewu należy podać numer zamówienia. Numer rachunku bankowego jest podawany przez Usługodawcę na potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji,

b)    płatność przy odbiorze (za pobraniem) – płatność dokonywana jest w momencie doręczenia Towaru. Opcja ta odnosi się wyłącznie do Towarów, które w Sklepie internetowym oznaczone są jako „dostępne w ciągu 48 godzin”. Nie jest ona dostępna przy zakupie Towaru objętego wyprzedażą, promocją, na zamówienie lub którego wartość przekracza 1.000 zł.

c)    kartą kredytową lub przelewem elektronicznym – rozliczenia transakcji przeprowadzane są  za pośrednictwem Dotpay.pl. Zamówienie zostanie zrealizowane po zaksięgowaniu pieniędzy na rachunku bankowym Usługodawcy.


§18.

Dokument sprzedaży

 

Paragon zostaje przekazany Klientowi wraz z Towarem.

 

§19.

Wysyłka Towaru

 

1.    Licząc od dnia otrzymania całej zapłaty za Towar, orientacyjny czas wysyłki wynosi 48 godzin.

2.    Dostawy realizowane są na terenie całej Polski za pośrednictwem firm kurierskich.

3.    Usługodawca na życzenie Klienta i jego wyłączną odpowiedzialność, może dostarczyć Towar również poza granice Polski, jednakże tylko na terenie Unii Europejskiej. Warunki dostawy ustalane są indywidulanie z Klientem.

 

§20.

Koszty dostawy

 

1.    Koszty dostawy Towaru pokrywa Klient i wynoszę one:

a)    przy płatności kartą lub przelewem – 35,00 zł,

b)    przy płatności za pobraniem – 45,00 zł.

2.    Cenniki wskazane w ust. 1 dotyczą paczek o wadze do 30 kg i długości do 1m.

3.    Kwota dostawy większych/cięższych paczek ustalana jest indywidualnie dla każdej przesyłki, a informacja jest przesyłana do Klienta drogą e-mailową.

4.    Towar podlega ubezpieczeniu w firmie kurierskiej.

5.    W przypadku akcji promocyjnych dot. usług transportowych – z wyłączeniem Towarów z wyprzedaży – Usługodawca może zobowiązać się do pokrycia kosztów dostawy w części albo w całości.

6. Usługi dodatkowe takie jak dostawa do godziny 9.00( płatne 60zł) bądz po godzinie 17.00( 25 zł) płatne są dodatkowo według stawki przewoźnika.

§21.

Dostarczenie przesyłki

 

1.    Usługa kurierska – z wyłączeniem tzw. przesyłek drobnicowych – obejmuje dostawę Towaru do wysokości parteru pod podany adres.

2.    Jeżeli kurier nie zastanie osoby upoważnionej do odbioru przesyłki pozostawi awizo. W takiej sytuacji Klient jest zobowiązany odebrać przesyłkę z oddziału firmy kurierskiej albo zobowiązany jest do pokrycia dodatkowych kosztów dostarczenia Towaru za każdą następną próbę i kosztów przechowywania przesyłki.

3.    W przypadku tzw. towarów delikatnych (np. luster) możliwy jest jedynie odbiór osobisty. Na wyraźne żądanie Klienta Usługodawca może wysłać towar delikatny za pośrednictwem kuriera – w takim wypadku ryzyko ewentualnego uszkodzenia Towaru ponosi Klient.

4. Usługi dodatkowe takie jak dostawa do godziny 9.00( 60zł) lub po godzinie 17.00 ( 25 zł) podlegają opłacie według stawek przewoźnika.

 

§22.

Odbiór osobisty

 

Zamówiony i zakupiony Towar można odebrać osobiście,  po uprzednim umówieniu spotkania z Usługodawcą.

 

Rozdział IV

Dane osobowe

 

§23.

Przetwarzanie danych osobowych

 

1.    Podane przez Klientów dane osobowe Usługodawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2.    Usługodawca pełni rolę Administratora danych osobowych.


§24.

Cel przetwarzania danych osobowych

 

Usługodawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu:

a)      realizowania umów zawartych z Klientami,

b)  dostarczania zarejestrowanym Klientom informacji związanych z korzystaniem ze   Sklepu internetowego,

c)      marketingu bezpośredniego produktów Usługodawcy – pod warunkiem wyrażenia zgody, o której mowa w §28.

 

§25.

Podstawa przetwarzania danych osobowych

 

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji oraz rozliczenia umów zawieranych z Klientami.

 
§26.

Udostępnienie danych osobowych

 

1.    Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, dane osobowe Klientów nie zostaną udostępnione żadnym innym, nieupoważnionym podmiotom.

2.    Dane osobowe Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.


§27.

Modyfikacja i usunięcie danych osobowych

 

1.    Klient ma prawo przeglądania, modyfikowania i żądania usunięcia danych ze zbioru.

2.    Usługodawca może odmówić usunięcia danych osobowych Klienta, jeżeli ten nie uregulował wszystkich należności, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.


§28.

Marketing bezpośredni

 

Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu informowania go o nowych produktach oraz promocjach oferowanych przez Sklep internetowy.

 

Rozdział V

Odstąpienie od umowy

 

§29.

Tryb odstąpienia

 

1.    Klient może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 10 dni od dnia otrzymania Towaru.

2.    Do zachowania terminu wskazanego w ust. 1 powyżej wystarczy wysłanie Usługodawcy pisemnego oświadczenia przed jego upływem.

3.    Prawo odstąpienia nie dotyczy Towarów na indywidualne zamówienie.

 

§30.

Skutki odstąpienia

 

1.    Zwrot kwoty wpłaconej przez Klienta nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni.

2.    Klient zobowiązany jest odesłać Towar na adres siedziby Usługodawcy w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

 

Rozdział VI

Postępowanie reklamacyjne

 

§31.

Zgłoszenie reklamacji

 

1.    Reklamację można złożyć w formie elektronicznej na adres sklep@hedo-design.pl lub pocztą na adres siedziby Usługodawcy.

2.    Reklamacja powinna zawierać co najmniej dane Klienta, opis zgłaszanych zastrzeżeń oraz żądanie dotyczące sposobu rozpoznania reklamacji.

3. Zgodnie z Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej okres przysługujący Klientowi na złożenie reklamacji wynosi 2 lata; w przypadku towaru z ekspozycji czas ten skrócony jest do jednego roku.

 

§32.

Rozpatrzenie reklamacji

 

1.    Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania i udziela odpowiedzi w formie elektronicznej lub pisemnej.

2.    W przypadku, gdy Usługodawca nie ustosunkuje się do treści żądania w terminie wskazanym w ust. 1 powyżej, żądanie uznaje się za uzasadnione.

3.    W przypadku, gdy Klient zażąda naprawy lub wymiany Towaru na nowy, zostanie on poinformowany telefonicznie, pisemnie lub e-mailem o czasie realizacji żądania.

 

§33.

Koszty przesyłki reklamowanego Towaru

 

1.    Koszty związane z odesłaniem Towaru reklamowanego Usługodawca zwraca niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

2.    Gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego Towaru, wszystkie koszty dostawy ponosi Usługodawca.

 

§34.

Zwrot pieniędzy

 

W przypadku rozpatrzenia reklamacji polegającej na obniżeniu ceny Towaru albo odstąpieniu od umowy, Usługodawca niezwłocznie zwraca zapłaconą kwotę, nie później jednak niż w terminie 14 dni.

 


Rozdział VII

Postanowienia końcowe

 

§35.

Zmiany Regulaminu 

W razie konieczności zmiany Regulaminu, Klient zostanie poinformowany drogą elektroniczną o proponowanych zmianach. Informacja zostanie przekazana co najmniej na 7 dni przed początkiem obowiązywania zmian. W przypadku niewyrażenia zgody przez Klienta na nowe brzmienie Regulaminu, świadczenie usług przez Usługodawcę będzie odbywać się na dotychczasowych warunkach.

Regulamin dla firm

 

Rozdział I

Informacje ogólne

 

§1.

Definicje

 

Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:

 

Usługodawcy – należy przez to rozumieć HEDO design D. Kwiatkowska,
H. Parucka sp. j. z siedzibą w Skórzewie (60-185), przy ul. Wiśniowej 49, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000327651, NIP 777-310-46-27, REGON 301076131, właściciela Sklepu internetowego.

 

Sklepie internetowym– należy przez to rozumieć sklep działający pod adresem http://www.hedo-design.pl.

 

Koncie – należy przez to rozumieć zakładane w Sklepie internetowym przez Klienta konto, za pośrednictwem którego może on zarządzać wprowadzonymi przez siebie danymi a także zawierać z Usługodawcą umowy sprzedaży Towarów.

 

Kliencie – należy przez to rozumieć podmiot niebędący konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

 

Towarze – należy przez to rozumieć produkt oferowany w Sklepie internetowym.

 

Koszyku – należy przez to rozumieć element Sklepu internetowego, w którym Klient precyzuje szczegóły zamówienia, m.in.: rodzaj Towaru, ilość, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności.

 

Administratorze danych osobowych – należy przez to rozumieć administratora danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

 

§2.

Zakres usług

 

Zakresem usług świadczonych przez Usługodawcę jest sprzedaż Klientom Towarów znajdujących się w ofercie Sklepu internetowego.

 

§3.

Wymagania techniczne

 

1.   Techniczne warunki korzystania ze Sklepu internetowego mają znaczenie dla prawidłowości jego funkcjonowania, wyglądu w przeglądarce internetowej stosowanej przez Klienta, a także dla bezpieczeństwa przesyłanych danych.

2.   W celu prawidłowego korzystania ze Sklepu internetowego wymagane jest:

a)     połączenie z siecią Internet,

b)     przeglądarka internetowa w wersji Firefox 5.x.x, Internet Explorer 7.x.x, Chrome 10.x.x, Safari 5.x.x lub wyższej.

3.   W przypadku niektórych funkcji Sklepu internetowego, dla pełnego z nich skorzystania może być konieczne włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script oraz „cookies”.

4.   Sklep internetowy działa w oparciu o technologię plików "cookies". Pliki "cookies" to pliki tekstowe, które nagrywane są na dysku twardym w komputerach osób odwiedzających strony Sklepu internetowego, w celu zapisywania w nich informacji i danych dotyczących korzystania ze Sklepu internetowego. Brak obsługi plików "cookies" przez przeglądarkę internetową stosowaną przez Klienta nie powoduje niemożności korzystania ze Sklepu internetowego, jednakże może to powodować utrudnienia lub nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu.

5.   Jeżeli co innego nie wynika z postanowień niniejszego dokumentu, wszelka korespondencja pomiędzy Usługodawcą a Klientem odbywa się za pośrednictwem poczty e-mail, natomiast zamówienie składane jest za pośrednictwem Sklepu internetowego.

 

§4.

Ceny

 

1.    Ceny Towarów znajdujących się w Sklepie internetowym są podane w złotych polskich i zawierają 23% podatek VAT (ceny brutto).

2.    Usługodawca ma prawo zmiany cen Towarów, wprowadzania, zmiany i odwoływania promocji, a także wprowadzania i wycofywania Towarów z oferty.

3.    Uprawnienia Usługodawcy wskazane w ust. 2 nie przysługują po wysłaniu do Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia.


§5.

Towary

 

1.    Z zastrzeżeniem ust. 2 oferowane Towary są oryginalne, fabrycznie nowe, nieuszkodzone i wolne od wad prawnych.

2.    Towary z wyprzedaży mogą nie posiadać oryginalnego opakowania, a także mieć niewielkie rysy oraz inne minimalne skazy.

3.    Usługodawca zamieszcza na stronie Sklepu internetowego informację o danym Towarze, obejmującą jego główne cechy użytkowe oraz cenę. Szczegółowe informacje o Towarze znajdują się na jego opakowaniu lub wewnątrz opakowania.

4.    Oferta Sklepu internetowego nie jest równoznaczna z jego aktualnym stanem magazynowym. Część prezentowanych Towarów dostępna jest od ręki (w opisie produktu widnieje wówczas informacja: „dostępne” ). Pozostałe Towary zamawiane są u producentów przez Usługodawcę dopiero po złożeniu zamówienia przez Klienta. W takim przypadku orientacyjny czas realizacji zamówienia podany jest przy Towarze.

5.    Usługodawca   nie odpowiada za niezgodność fotografii Towarów z ich rzeczywistym wyglądem wynikającą z parametrów technicznych urządzenia, używanego przez Klienta do korzystania ze Sklepu internetowego. Ponadto ze względu na fakt, że niektóre Towary wykonywane są ręcznie, nie istnieje możliwość wiernego powielenia ich wyglądu.

 

§6.

Promocje

 

1.    Promocje organizowane przez Usługodawcę nie łączą się z innymi promocjami oraz nie obejmują wcześniej udzielonych rabatów, chyba że co innego wynika z zasad danej promocji.

2.    Sprzedaż promocyjna obejmuje ograniczoną liczbę Towarów, w związku z czym realizacja zamówień uzależniona jest od kolejności wpływania zamówień oraz ilości Towaru w magazynie.

 

§7.

Treści o charakterze bezprawnym

 

1. Świadczenie usług przez Usługodawcę nie wiąże się z dostarczaniem treści o charakterze bezprawnym.

2. Usługobiorca nie może dostarczać treści o charakterze bezprawnym.

Rozdział II

Konto Klienta

 

§8.

Utworzenie Konta

 

1.    Klient tworzy Konto za pośrednictwem Sklepu internetowego wybierając zakładkę „Twoje konto”, podając adres e-mail i wypełniając formularz rejestracyjny.

2.    W formularzu rejestracyjnym Klient podaje następujące dane:

a)    obowiązkowe (oznaczone gwiazdką „*”):

                             i.        imię i nazwisko;

                            ii.        e-mail;

                           iii.        hasło (składające się z min. 5 znaków);

                           iv.        adres dostawy;

                            v.        numer telefonu kontaktowego,

b)    fakultatywne:

                             i.        datę urodzenia;

                            ii.        firmę;

                           iii.        dodatkowe informacje,

                           iv.        nr NIP.

3.    Dodatkowo Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie newslettera lub ofert promocyjnych Sklepu internetowego.

4.    Konto zostaje utworzone po wpisaniu danych obowiązkowych oraz wybraniu opcji „Zarejestruj się”.

5.    W przypadku niewypełnienia wszystkich danych obowiązkowych Konto nie zostaje utworzone, a Klient jest informowany o polach formularza rejestracyjnego, które należy poprawić.

 

§9.

Potwierdzenie utworzenia Konta

 

Utworzenie Konta zostaje potwierdzone wysłaniem przez Usługodawcę wiadomości powitalnej na adres e-mail Klienta.

 

§10.

Modyfikacja danych Klienta

 

1.    Klient osobiście dokonuje modyfikacji danych podanych w Koncie.

2.    W celu modyfikacji danych Klient loguje się do Konta i wybiera zakładkę:

a)    „Moje adresy” – w celu zmiany adresu dostawy Towaru oraz numeru telefonu kontaktowego,

b)    „Moje informacje osobiste” – w celu zmiany imienia, nazwiska, adresu e-mail lub hasła.

 

Rozdział III

Warunki realizacji zamówienia

 

§11.

Zawarcie umowy

 

1.    Zawarcie umowy następuje w momencie złożenia zamówienia, co zostaje potwierdzone przez Usługodawcę przesłanym na adres e-mail Klienta potwierdzeniem zakupu.

2.    Umowa może zostać zawarta przez:

a)    Klienta posiadającego Konto – za pośrednictwem Konta,

b)    Klienta nieposiadającego Konta – za pośrednictwem formularza błyskawicznego zamówienia.

 

§12.

Złożenie zamówienia

 

1.    Klient składa zamówienie dokonując wyboru Towaru spośród oferty Sklepu internetowego.

2.    Wybór Towaru odbywa się za pomocą opcji „Dodaj do koszyka” widniejącej obok opisu Towaru.

3.    Po dodaniu do Koszyka wszystkich Towarów, Klient w zakładce „Koszyk” wskazuje sposób dostawy i płatności.

4.    Zamówienia mogą być składane 24 godziny na dobę.

 

§13.

Przyjęcie zamówienia

 

Zamówienie uważa się za przyjęte do realizacji:

a)    w przypadku zamówień z opcją „płatne przy odbiorze” (za pobraniem) – po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia drogą mailową przetwarzania zamówienia do realizacji, które zawiera informację o cenie Towaru oraz orientacyjnym terminie realizacji zamówienia,

b)    w przypadku płatności bezpośrednio na konto Usługodawcy – po zaksięgowaniu wpłaty na koncie (o czym Usługodawca poinformuje Klienta),

c)    w przypadku rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem – po otrzymaniu potwierdzenia pozytywnej autoryzacji z systemu Dotpay.pl  (o czym Usługodawca poinformuje Klienta),

d)    w przypadku zakupu Towaru na zamówienie (z powodu braku w magazynie) – po wpłaceniu przez Klienta zaliczki w wysokości 40% wartości Towaru, w sposób opisany pod lit. b) lub c) powyżej,

e)    w przypadku zakupu Towaru na indywidualne zamówienie – po wpłaceniu przez Klienta 100% wartości Towaru, w sposób opisany pod lit. b) lub c) powyżej.

 

§14.

Odmowa realizacji zamówienia

 

Usługodawca może odmówić realizacji zamówienia w oparciu o dostępność Towaru lub sprawdzenie wiarygodności Klienta (w szczególności w przypadku wcześniejszego bezpodstawnego odstępowania od umów), o czym Usługodawca zawiadomi w terminie 7 dni roboczych od otrzymania zamówienia.

 

§15.

Termin realizacji zamówienia

 

1.    Orientacyjny termin realizacji zamówienia liczony jest od momentu otrzymania przez Klienta potwierdzenia przetwarzania zamówienia do momentu wysłania zamówionych Towarów i wynosi:

a)    dla Towarów nienależących do NOWOŚCI – od 3 dni roboczych do 5 tygodni,

b)    dla Towarów należących do NOWOŚCI – do 10 tygodni.

2.    Orientacyjny termin realizacji zamówienia Towarów sprowadzanych na indywidualne zamówienie ustalany jest z Klientem i może być dłuższy niż wskazany w ust. 1 powyżej.

3.    Jeżeli zamówienie obejmuje Towary o różnym czasie realizacji, obowiązuje najdłuższy z nich. W takim przypadku Klient może podzielić swoje zamówienie i otrzymać wcześniej Towary już dostępne.

 

§16.

Przesunięcie terminu realizacji zamówienia

 

1.    Usługodawca zastrzega, że z przyczyn od niego niezależnych (siła wyższa), a także z przyczyn zależnych od producenta, termin realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu. Jeśli wydłużenie terminu nastąpi po potwierdzeniu przez Usługodawcę przetwarzania zamówienia do realizacji, poinformuje on Klienta telefonicznie lub e-mailem o nowym terminie.

2.    Wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 14 dni nie stanowi podstawy do odstąpienia przez Klienta od umowy bez zgody Usługodawcy.

3.    W przypadku, gdy termin realizacji zamówionego Towaru ulegnie opóźnieniu o więcej niż 14 dni lub zamówiony Towar okaże się niedostępny Klient może:

a)    wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji zamówienia,

b)    zrezygnować z części zamówienia, które może zostać zrealizowane z opóźnieniem (odstąpienie częściowe),

c)    zrezygnować z realizacji zamówienia w całości, jeśli opóźnienie dotyczy całości zamówienia (odstąpienie całkowite).

4.    W sytuacji opisanej w ust. 3 powyżej, w przypadku braku informacji zwrotnej od Klienta w terminie 48 godzin co do dalszego postępowania w sprawie zamówienia, Usługodawca w zależności od sytuacji może:

a)    zrealizować zamówienie w całości z wydłużeniem czasu dostawy,

b)    zrealizować zamówienie w całości po podzieleniu zamówienia na kilka zamówień według czasu dostępności towaru i według swego uznania,

c)    zrealizować zamówienie częściowo i dostarczyć towar, który jest w momencie realizacji zamówienia dostępny w magazynie, a pozostałą część zamówienia anulować,

d)    anulować zamówienie w całości.

 

§17.

Skutki błędnego opisu Towaru

 

1.    W przypadku wystąpienia błędu w cenie lub opisie Towaru, Usługodawca zastrzega prawo anulowania zamówienia w zakresie obarczonym błędem.

2.    W przypadku nieanulowania zamówienia przez Usługodawcę, Klient – po wcześniejszym wezwaniu go przez Usługodawcę – może od Umowy odstąpić albo potwierdzić zamówienie wg nowej ceny i opisu. Jeżeli Usługodawca nie otrzyma odpowiedzi w ciągu 5 dni roboczych, zamówienie uważa się za anulowane w części dotkniętej błędem.

 

§18.

Zmiana i wycofanie zamówienia

 

1.    Klient może zmienić lub wycofać swoje zamówienie (odstąpić od umowy) do momentu wysłania przez Usługodawcę potwierdzenia przetwarzania zamówienia.

2. Klient może odstąpić od umowy jedynie w przypadku dokonania opłaty w sposób opisany w §13 lit. b), c) i d). Oświadczenie o odstąpieniu musi zostać złożone pod adresemsklep@hedo-design.pl lub pocztowo na adres siedziby Usługodawcy, w nieprzekraczalnym terminie 3 dni od dnia wysłania przez Usługodawcę potwierdzenia przetwarzania zamówienia.

3. Odstąpienie od Umowy uprawnia Usługodawcę do:

a) potrącenia 40% wartości Towaru – w przypadku płatności opisanej w §13 lit. b) i c),

b) zatrzymania wpłaconej zaliczki – w przypadku płatności opisanej w §13 lit. d).

4. Ograniczenia oraz skutki wskazane w ust. 2 i 3, nie dotyczą przypadków odstąpienia Klienta od umowy opisanych w §16, §17 oraz odstąpienia w związku z pozytywnym rozpatrzeniem reklamacji przez Usługodawcę.

 

§19.

Termin płatności

 

1.    Jeśli w przeciągu 7 dni od potwierdzenia złożenia zamówienia Klient nie dokona zapłaty, zamówienie może zostać anulowane w całości na podstawie decyzji Usługodawcy. Wyjątek stanowią sytuacje indywidualnie uzgadniane z Klientem.

2.    Za dzień dokonania płatności uznaje się datę zaksięgowania środków na rachunku bankowym Usługodawcy.

3.    Po potwierdzeniu zamówienia Towarów niedostępnych w magazynie, Klient – z zastrzeżeniem §13 lit. e) – zobowiązany jest do wpłacenia zaliczki w wysokości 40% ceny brutto zamawianego Towaru. Pozostałe 60% ceny Klient wpłaca po otrzymaniu Towaru przez Usługodawcę od producenta – Klient zostaje wówczas poinformowany e-mailem lub telefonicznie o konieczności zapłaty brakującej kwoty.


§20.

Płatność

 

Klient może wybrać następujące formy płatności za Towar z dostawą na terytorium Polski:

a)    przelew bankowy na rachunek Usługodawcy – zamówienie zostanie zrealizowane po zaksięgowaniu pieniędzy na rachunku bankowym Usługodawcy. W tytule przelewu należy podać numer zamówienia. Numer rachunku bankowego jest podawany przez Usługodawcę na potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji,

b)    płatność przy odbiorze (za pobraniem) – płatność dokonywana jest w momencie doręczenia Towaru. Naliczana jest również dodatkowa opłata manipulacyjna w wysokości 7 zł. Opcja ta odnosi się wyłącznie do Towarów, które w Sklepie internetowym oznaczone są jako „dostępne w ciągu 48 godzin”. Nie jest ona dostępna przy zakupie Towaru objętego wyprzedażą, promocją, na zamówienie lub którego wartość przekracza 1.000 zł,

c)    kartą kredytową lub przelewem elektronicznym – rozliczenia transakcji przeprowadzane są  za pośrednictwem Dotpay.pl. Zamówienie zostanie zrealizowane po zaksięgowaniu pieniędzy na rachunku bankowym Usługodawcy.


§21.

Dokument sprzedaży

 

1.    Otrzymanie faktury VAT jako dokumentacji potwierdzającej dokonanie transakcji możliwe jest po podaniu numeru NIP.

2.    Prośba o wystawienie faktury VAT równoznaczna jest z wyrażeniem zgody na brak podpisu na dokumencie.

3.    Faktura VAT lub paragon zostaje przekazana Klientowi wraz z Towarem.

 

§22.

Wysyłka Towaru

 

1.    Licząc od dnia otrzymania całej zapłaty za Towar, orientacyjny czas wysyłki wynosi 48 godzin.

2.    Dostawy realizowane są na terenie całej Polski za pośrednictwem firm kurierskich.

3.    Usługodawca na życzenie Klienta i jego wyłączną odpowiedzialność, może dostarczyć Towar również poza granice Polski, jednakże tylko na terenie Unii Europejskiej. Warunki dostawy ustalane są indywidulanie z Klientem.

4.    Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego Towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnego lub niedokładnego adresu dostawy podanego przez Klienta.

 

§23.

Koszty dostawy

 

1.    Koszty dostawy Towaru pokrywa Klient i wynoszą one:

a)    przy płatności kartą lub przelewem – 35,00 zł,

b)    przy płatności za pobraniem – 45,00 zł.

2.    Cenniki wskazane w ust. 1 dotyczą paczek o wadze do 30 kg i długości do 1m.

3.    Kwota dostawy większych/cięższych paczek ustalana jest indywidualnie dla każdej przesyłki, a informacja jest przesyłana do Klienta drogą e-mailową.

4.    Towar podlega ubezpieczeniu w firmie kurierskiej.

5.    W przypadku akcji promocyjnych dot. usług transportowych – z wyłączeniem Towarów z wyprzedaży – Usługodawca może zobowiązać się do pokrycia kosztów dostawy w części albo w całości.

6. Usługi niestandardowe podlegają dodatkowej opłacie. Dostawa do  godziny 9.00 60zł a dostawa po godzinie 17.00 24 zł.

 

§24.

Dostarczenie przesyłki

 

1.    Przed odebraniem przesyłki, w obecności kuriera Klient zobowiązany jest sprawdzić stan opakowania. Jeśli przesyłka nosi ślady uszkodzenia lub otwierania nie należy jej przyjmować, a w obecności kuriera sporządzić protokół reklamacyjny.

2.    Jeśli opakowanie jest w nienaruszonym stanie należy w obecności kuriera przesyłkę rozpakować i sprawdzić, czy nie jest uszkodzona. Jeśli przesyłka mimo nienaruszonego opakowania nosi ślady uszkodzenia, należy sporządzić protokół reklamacyjny, wskazując na obecność profili i powierzchni styropianowych oraz wypełniaczy amortyzujących. W przeciwnym wypadku reklamacje dotyczące uszkodzenia Towaru podczas transportu nie będą przyjmowane ze względu na odrzucenie ich przez firmę kurierską.

3.    Odbiór przesyłki od kuriera powinien zostać pokwitowany na piśmie.

4.    Usługa kurierska – z wyłączeniem tzw. przesyłek drobnicowych – obejmuje dostawę Towaru do wysokości parteru pod podany adres.

5.    Jeżeli kurier nie zastanie osoby upoważnionej do odbioru przesyłki pozostawi awizo. W takiej sytuacji Klient jest zobowiązany odebrać przesyłkę z oddziału firmy kurierskiej albo zobowiązany jest do pokrycia dodatkowych kosztów dostarczenia Towaru za każdą następną próbę i kosztów przechowywania przesyłki.

6.    Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane nieprawidłowym adresem podanym przez Klienta.

7.    W przypadku nieodebrania przez Klienta Towaru zostanie on obciążony kosztami związanymi ze zwrotem niedoręczonej przesyłki oraz ponownej jej wysyłki. W przypadku zwrotu przesyłki do Usługodawcy i niemożności kontaktu z Klientem, przesyłka ta będzie przechowywana przez okres dwóch miesięcy. Po tym okresie Towar staje się własnością Usługodawcy, a wpłacone wcześniej pieniądze nie będą zwracane.

8.    W przypadku tzw. towarów delikatnych (np. luster) możliwy jest jedynie odbiór osobisty. Na wyraźne żądanie Klienta Usługodawca może wysłać towar delikatny za pośrednictwem kuriera – w takim wypadku ryzyko ewentualnego uszkodzenia Towaru ponosi Klient.

 

§25.

Odbiór osobisty

 

Zamówiony i zakupiony Towar można odebrać osobiście,  po uprzednim umówieniu spotkania z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem.

 

Rozdział IV

Dane osobowe

 

§26.

Przetwarzanie danych osobowych

 

1.    Podane przez Klientów dane osobowe Usługodawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2.    Usługodawca pełni rolę Administratora danych osobowych.


§27.

Cel przetwarzania danych osobowych

 

Usługodawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu:

a)    realizowania umów zawartych z Klientami,

b)    dostarczania zarejestrowanym Klientom informacji związanych z korzystaniem ze Sklepu internetowego,

c)    marketingu bezpośredniego produktów Usługodawcy – pod warunkiem wyrażenia zgody, o której mowa w §31.

 

§28.

Podstawa przetwarzania danych osobowych

 

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji oraz rozliczenia umów zawieranych z Klientami.

 
§29.

Udostępnienie danych osobowych

 

1.    Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, dane osobowe Klientów nie zostaną udostępnione żadnym innym, nieupoważnionym podmiotom.

2.    Dane osobowe Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.


§30.

Modyfikacja i usunięcie danych osobowych

 

1.    Klient ma prawo przeglądania, modyfikowania i żądania usunięcia danych ze zbioru.

2.    Usługodawca może odmówić usunięcia danych osobowych Klienta, jeżeli ten nie uregulował wszystkich należności, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.


§31.

Marketing bezpośredni

 

Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu informowania go o nowych produktach oraz promocjach oferowanych przez Sklep internetowy.

 

 

Rozdział V

Reklamacje i odstąpienie od umowy

 

§32.

Postępowanie reklamacyjne

 

1.    Reklamację należy złożyć w formie elektronicznej na adres sklep@hedo-design.pl lub pocztowo na adres siedziby Usługodawcy.

2.    Reklamacja powinna zawierać co najmniej dane Klienta oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.

3.    Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Usługodawca zwróci się do Klienta składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

 

§33.

Rozpatrzenie reklamacji

 

1.    Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci i udziela odpowiedzi w formie elektronicznej lub pisemnej.

2.    Termin wskazany w ust. 1 powyżej może zostać wydłużony, jeśli rozpatrzenie reklamacji wymagać będzie powołania rzeczoznawcy.

 

§34.

Oględziny Towaru

 

Jeśli rozpatrzenie reklamacji zależy od dokonania oględzin Towaru przez Usługodawcę, reklamowany Towar należy odesłać za pomocą firmy kurierskiej wskazanej przez Usługodawcę – po wcześniejszym ustaleniu tego z Usługodawcą.

 

§35.

Koszty przesyłki reklamowanego Towaru

 

1.    Koszty związane z odesłaniem Towaru reklamowanego, Usługodawca zwraca niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

2.    Gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego Towaru, wszystkie koszty dostawy ponosi Usługodawca.

 

§36.

Zwrot pieniędzy

 

1.    W przypadku odstąpienia Klienta od umowy Usługodawca zwróci zapłaconą kwotę w terminie 14 dni roboczych, liczonych od dnia przesłania Usługodawcy podpisanej faktury korygującej oraz zwrotu Towaru.

2.    Klient zobowiązany jest każdorazowo poinformować Usługodawcę o sposobie zwrotu pieniędzy.

3.    Zwracany Towar należy odesłać w oryginalnym opakowaniu wraz ze wszelkimi dodatkami, które Klient otrzymał przy dostawie oraz oryginałem faktury.

4.    Zwracany Towar należy odesłać na adres uzgodniony z Usługodawcą.


Rozdział VI

Postanowienia końcowe

 

§37.

Obowiązywanie Regulaminu

 

1.    Niniejszy Regulamin obowiązuje od daty opublikowania go na stronach Sklepu internetowego.

2.    Ewentualne zmiany w Regulaminie obowiązują od daty opublikowania ich na stronach Sklepu internetowego.


§38.

Akceptacja warunków

 

Złożenie zamówienia równoznaczne jest z zapoznaniem się i akceptacją warunków zawartych w Regulaminie.

 

§39.

Odstępstwa od Regulaminu

 

Wszelkie odstępstwa od niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§40.

Właściwość sądu

 

Wszelkie spory wynikłe w związku z usługami świadczonymi za pośrednictwem Sklepu internetowego rozpoznawane będą przez sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.

 

1. Klient może zmienić lub wycofać swoje zamówienie (odstąpić od umowy) do momentu wysłania przez Usługodawcę potwierdzenia przetwarzania zamówienia.

2. Klient może odstąpić od umowy jedynie w przypadku dokonania opłaty w sposób opisany w §13 lit. b), c) i d). Oświadczenie o odstąpieniu musi zostać złożone pod adresemsklep@hedo-design.pl lub pocztowo na adres siedziby Usługodawcy, w nieprzekraczalnym terminie 3 dni od dnia wysłania przez Usługodawcę potwierdzenia przetwarzania zamówienia.

3. Odstąpienie od Umowy uprawnia Usługodawcę do:

a) potrącenia 40% wartości Towaru – w przypadku płatności opisanej w §13 lit. b) i c),

b) zatrzymania wpłaconej zaliczki – w przypadku płatności opisanej w §13 lit. d).

2. Klient może odstąpić od umowy jedynie w przypadku dokonania opłaty w sposób opisany w §13 lit. b), c) i d). Oświadczenie o odstąpieniu musi zostać złożone pod adresemsklep@hedo-design.pl lub pocztowo na adres siedziby Usługodawcy, w nieprzekraczalnym terminie 3 dni od dnia wysłania przez Usługodawcę potwierdzenia przetwarzania zamówienia.

3. Odstąpienie od Umowy uprawnia Usługodawcę do:

a) potrącenia 40% wartości Towaru – w przypadku płatności opisanej w §13 lit. b) i c),